MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Hitelkártya szótár

 • s
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

b

Befizetések

Tartalmazza az Ön valamennyi befizetését az adott számlázási időszakban.

e

Elmulasztott törlesztési kötelezettség

Amennyiben az adott számlázási időszak végén fennálló hiteltartozása után fizetendő minimális törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget, ezt a tartozását elmulasztott törlesztési kötelezettségként tartjuk nyilván és befizetése azonnal esedékes.

h

Hitelkamat

Az igénybe vett hitelösszeg után számítjuk fel.

Hitelkártya

A Bank által kibocsátott olyan bankkártya, amellyel végrehajtott készpénzfelvételek és költések (hitelkártya tranzakciók) fedezetéül a Bank által nyújtott hitel szolgál, amely a hitelkártyához kapcsolódó hitelszámlán áll az Ön rendelkezésére.

Hitelkeret túllépési díj

Az igénybe vehető hitel túllépése esetén számítjuk fel.

i

Igénybe vehető hitel

A hitelkártya tranzakciókhoz rendelkezésre álló összeg, amely a teljes hitelkeret és az igénybe vett hitel különbsége, csökkentve a már engedélyezett, de a hitelszámlán még nem könyvelt (függőben lévő) tranzakciók összegével.

Készpénzfelvételre a hitelkeret összegének 100%-a vehető igénybe.

Igénybe vett hitel

A főkártya-birtokos és társkártya-birtokosok által az adott számlázási időszakban végrehajtott hitelkártya tranzakciók, csoportos beszedési megbízások, továbbá a díjak, kamatok és minden, a megelőző számlázási időszakokból származó, még nem rendezett tartozások összege.

k

Kamatmentes időszak

Amennyiben a hó végi számlakivonat készítésének időpontjában fennálló tartozás (beleértve a felszámított díjakat és a hitelkamatot is) teljes összegének visszafizetése a hó végi zárlati elszámolás napját követő 15 naptári napon, azaz a türelmi időszakon belül megtörténik, és a megelőző számlázási időszakokról semmiféle tartozás nem áll fenn a hitelkártya használat körében, abban az esetben az előző hónapban végrehajtott vásárlási tranzakciók, illetve a csoportos beszedési megbízás után hitelkamatot nem számítunk fel (kamatmentes időszak).

A készpénzfelvételi tranzakciók után minden esetben kamatot számít fel a Bank (nincs kamatmentes időszak).

Kamatszámítás

Amennyiben az ügyfél a zárlati elszámoláskor fennálló tartozását a türelmi időn belül nem vagy csak részben fizeti meg, a tartozásként nyilvántartott összeg után (ill. a készpénzfelvételi tranzakciók után minden esetben) a tranzakció(k) dátumától számítva, a Bank hitelkamatot számít fel.

A kamatszámítás képlete:

felhasznált hitel összege * naptári napok számával * kamatláb

36000

Késedelmi díj

Amennyiben a türelmi időn belül a minimális törlesztési kötelezettség nem teljesül, késedelmi díjat számítunk fel. Nem számítunk fel késedelmi díjat abban az esetben, ha a késedelmes tartozás összege 1.000 Ft vagy annál kisebb összegű.

Könyvelési nap

Az a nap, amikor a Bank a hitelszámlát a tranzakció összegével megterheli, vagy a befizetést jóváírja.

m

Mi történik, ha az igénybe vett hitel minimum 5%-át nem fizeti vissza?

Késedelmes fizetés esetén fennáll a lehetősége annak, hogy hitelkártyáját nem tudja használni addig, amíg tartozása legalább 5%-át ki nem fizeti. A felszámított késedelmi díj az igénybe vehető hitel összegét csökkenti.

Ha fizetési késedelme az Ön hibáján kívül következett be, kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat, hogy az esetet megvizsgálhassuk és megnyugtatóan rendezhessük.

Minimális törlesztési kötelezettség

A számlakivonat készítésének napjától (tárgyhónap utolsó munkanapja) 15 naptári napos türelmi időszak áll rendelkezésre az igénybe vett hitel legalább 5%-ának befizetésére, amelynek a főkártya-birtokos hitelszámlájára az adott türelmi időszak végéig meg kell érkeznie. A tartozás ezt meghaladó részének visszafizetése tetszés szerint ütemezhető a következő hónapokra. Ebben az esetben azonban nem áll fenn kamatmentesség.

A befizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a befizetett összeg a hitelszámlán könyvelésre került. A befizetés időzítésénél kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a befizetett összeg hitelszámlán történő könyvelése az MKB-nál kezdeményezett befizetéskor a befizetést követő napon, míg más banktól indított átutalás esetén várhatóan az átutalás indítását követő 2. munkanapon történik.

A minimális törlesztési kötelezettség nem tartalmazza a számlakivonaton feltüntetett Elmulasztott törlesztési kötelezettség összegét, annak megfizetése ezen felül esedékes.

n

Nyitóegyenleg

Az előző számlázási időszakból áthúzódó tartozás (előző havi záró egyenleg).

s

Számlakivonat készítés

Havonta, a számlázási időszak végén, a hónap utolsó banki munkanapján, a hó végi zárlati elszámoláskor részletes számlakivonatban értesítjük Önt a tárgyhónapban történt hitelkártya tranzakciókról (külön feltüntetve a társkártyával végzett tranzakciókat), csoportos beszedési megbízásokról, az igénybe vett hitel összegéről, a kamatokról és díjakról, az Ön befizetéseiről, a befizetendő minimális törlesztés összegéről, annak befizetési határidejéről, valamint az esetleges elmulasztott fizetési kötelezettségről és annak befizetési határidejéről.

Számlázási időszak

A számlázási időszak hossza egy naptári hónap. A számlazárás a hónap utolsó banki munkanapján történik. Ez a nap a hitelkártya számlakivonat készítésének napja.

t

Tájékoztatás a minimális törlesztési kötelezettségről

A Bank a papíralapú hitelkártya számlakivonat megküldésével, díjmentes SMS üzenet kiküldésével, valamint a NetBankár szolgáltatás nyújtásával tájékoztatja hitelkártya birtokos ügyfeleit az adott hó végi zárlati elszámolás alapján fennálló hiteltartozásról, a minimális törlesztési kötelezettségről valamint a befizetés határidejéről.

Ha számlakivonatát a számlazárástól számított 5 napon belül nem kapja meg, 24 órás Ügyfélszolgálatunk segítségével érdeklődhet az adott hónapban fizetendő minimális törlesztés összegéről.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a számlakivonat késedelmes megérkezése vagy esetleges elveszése az Ön fizetési kötelezettségét nem érinti.

Teljes hitelkeret

A Bankhoz eljuttatott hitelkártya kérelem alapján a Bank személyre szóló, feltöltődő hitelkeretet ajánl Önnek, amely a hitelkártya tranzakciókhoz tetszőlegesen igénybe vehető. A hitelkártya tranzakciók, csoportos beszedési megbízások, díjak, kamatok összegével a rendelkezésre álló hitel összege csökken, a törlesztett, illetve visszafizetett összeg a hitelszámlán történt könyvelését követő munkanaptól újra felhasználható.

Törlesztés

Fennálló hitelének törlesztését, így a minimális törlesztés megfizetését is - más banknál, vagy az MKB- nál vezetett számlájáról bankátutalással, vagy bármely bankfiókunkban készpénz befizetéssel intézheti.

Tranzakció dátuma

Az a dátum, amikor a tranzakció történt.

Türelmi időszak

A számlakivonat készítésétől (a hó végi zárlati elszámolás napjától) számított 15 naptári nap. Amennyiben a türelmi időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a türelmi időszak vége az azt követő munkanap. Minden hónapban, ez alatt az időszak alatt kell eleget tenni a minimális törlesztési kötelezettségnek.

z

Záró egyenleg

A számlakészítés időpontjában fennálló összes tartozása, amely alapját képezi a minimális törlesztés és a kamatok kiszámításának.