MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Tisztelt Ügyfelünk!

Célunk, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden nagy szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal élhetnek.

Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önt abban, hogy véleményét, panaszát egyszerűen és eredményesen juttathassa el azon fórumok részére, amelyek azok gyors megoldásához hozzájárulhatnak.

Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye, hogy ügyfeleink felvetéseit haladéktalanul kivizsgáljuk, és a feltárt hibákat orvosoljuk. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez is.

Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét.

Szóbeli panasz

Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt banki eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon:

  • ügyfélfogadási időben fiókjaink munkatársaihoz vagy az Önnel kapcsolatot tartó banki szakterülethez
  • a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére álló telefonos ügyfélszolgálatunkhoz (MKB TeleBANKár 06-40-333-666)

Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére választ adni. Amennyiben bármilyen banki hibára derül fény, kollegáink tájékoztatni fogják a hiba orvoslásának módjáról is.

Írásbeli panasz

Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem az Ön teljes megelégedésére orvosoltuk, Önnek lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni. A szükséges adatok teljes körű megadása érdekében egy Panaszbejelentő Nyomtatványt dolgoztunk ki.

A nyomtatvány a következő linkre kattintva letölthető és e-mailben is elküldhető: Panaszbejelentő nyomtatvány űrlap letöltése

Természetesen "hagyományos" módon, levélben tett panaszát is kivizsgáljuk.

Kérjük, lehetőség szerint ekkor is használja Panaszbejelentő Nyomtatványunkat. Amennyiben panaszának voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (banki referenciaszám, ügyintéző) is szíveskedjék megadni.

Írásbeli panaszát megküldheti:

  • az érintett bankfiók címére
  • az MKB központi címére (1056 Budapest, Váci utca 38., vagy Postafiók 1821 Budapest)
  • az MKB központi e-mail címére (mkb@mkb.hu)

A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül tudjuk az Ön részére megválaszolni.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.

A panasz bankon kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei

A panasz bankon kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy magánszemély Fogyasztó vagy nem magánszemély Panaszos kíván-e további panaszt tenni.

Amennyiben a banki panaszkezelés nem jár a magánszemély Fogyasztó számára kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • bármely, különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita (pénzügyi fogyasztói jogvita) esetén a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény VIII. fejezetében szabályozott módon a Fogyasztó a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testülethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 061-4899-100, e-mail: pbt@mnb.hu), továbbá a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat, figyelemmel az Üzletszabályzat választott bírósági rendelkezéseire is.
  • a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 81. §-a szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhat (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 061-4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése céljából.

A fogyasztó ingyenesen kérheti a Banktól a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem, vagy az MNB-hez beadandó fogyasztóvédelmi eljárás iránti kérelem formanyomtatványát.

A Bank felhívja Fogyasztó figyelmét, hogy a Felügyeleti Hatóságnak nincs hatásköre eljárni a Fogyasztó és a Bank közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben. Polgári jogvita esetén ugyanis a bírósági út vagy alternatív vitarendezési fórum - békéltető testületi eljárás - vehető igénybe.

Az MNB fogadja a panaszokat és megküldi Bankunknak kivizsgálásra egyben tájékoztatást kérve az eredményről, azonban nem avatkozhat be Bankunk és ügyfeleink polgári jogi (szerződéses) viszonyaiba. A Felügyeleti Hatóság által kialakított vélemény nem perdöntő, egy esetleges perben a bíróságot nem kötelezi. A Felügyeleti Hatóság által Bankunknak továbbított írásbeli bejelentést kötelesek vagyunk érdemben kivizsgálni, és ennek eredményéről Önt, illetve a Felügyeleti Hatóságot tájékoztatni.

A Bank tájékoztatja a Fogyasztót, hogy valamennyi általa végzett szolgáltatásra kiterjedő hatályú általános alávetési nyilatkozatot tett a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület részére. Ennek értelmében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott kötelezést tartalmazó határozatnak - 3 (három) millió forint alatti ügyleti értékig vagy 1 (egy) millió forint alatti fogyasztói követelésig - aláveti magát. Az említett összeghatár feletti ügyekben a békéltető testület határozata a Bankra nézve csak ajánlás lehet.

Amennyiben a banki panaszkezelés a nem magánszemély Panaszos számára nem jár kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

Tisztelt Ügyfelünk!

Reméljük, hogy tájékoztatónk minden panaszbejelentéssel kapcsolatos kérdésére választ adott. Amennyiben további információkra lenne szüksége, kérjük, forduljon bizalommal Bankunk ügyfélreferenseihez, vagy az MKB TeleBANKár - 06-40-333-666 - munkatársaihoz.

Ügyfeleink képviseleti jogának, egyben a meghatalmazottak eljárásának megkönnyítése érdekében Bankunk elkészítette és az alábbiakban közzéteszi a bank általi elfogadottsága miatt használni javasolt meghatalmazás mintát, amely jogi képviselőnek adott meghatalmazás esetén is irányadó.

Amennyiben nem a Bank által készített mintát kívánja használni, úgy tájékoztatjuk, hogy hogy csak a vonatkozó jogszabályokban foglalt tartalmi és formai szempontoknak megfelelő meghatalmazást áll módunkban elfogadni

Letöthető dokumentumok

Tisztelettel:

MKB Bank