MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

Nemzeti Eszközkezelő Programja

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő (NET) programjáról

Hatályos 2016. január 01-től

A program lényege

A kormány Otthonvédelmi Akcióterve keretében létrehozott Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) feladata, hogy a súlyosan eladósodott, szociálisan rászorult hiteladóstól illetve zálogkötelezettől az állam részére megvásárolja a jelzáloggal terhelt, a 2011. évi CLXX. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlant. Ezzel egyidőben a Nemzeti Eszközkezelő lehetőséget ad arra, hogy a lakóingatlant a hiteladós vagy a zálogkötelezett határozatlan időre bérbe vegye. A bérlő a későbbiekben visszavásárolhatja az ingatlant. Ez a visszavásárlási jog a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 6. hónap első napjától a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követő 72. hónap utolsó napjáig él.

A program alapján tehát az ingatlan Nemzeti Eszközkezelő általi megvásárlásával a hiteladósok mentesülnek az adott ingatlant terhelő jelzálogjoggal biztosított tartozásuk visszafizetésének kötelezettségétől, miközben a jövőben is az ingatlanban maradhatnak bérlőként.

Ki jogosult a Nemzeti Eszközkezelő programjára?

A jogosultsági feltételek egy része a fedezetként szolgáló ingatlanra, valamint a hitel összegére, illetve a késedelmes tartozás mértékére, míg másik része a szociális rászorultságra vonatkozik.

A hitelszerződésre vonatkozó feltételek a következők:

 • Ön a hitelszerződést Magyarország területén lévő egyetlen lakóingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett kötötte és
 • Ön a hitelszerződését 2013. december 31-e előtt kötötte és
 • 2015. január 1-én Önnek a hitelszerződésből eredően 180 napos vagy azt meghaladó késedelme állt fenn és a késedelmes összeg elérte a teljes munkaidőre számított mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi mértékének kétszeresét (jelenleg 222 ezer forint) ideértve azt a késedelmes tartozást is, melynek finanszírozására a Bank 2015.01.01-ét megelőzően áthidaló kölcsönt nyújtott és e kölcsönszerződésből 2015.01.01-én tartozás áll fenn.
 • A jelzáloghitel-szerződés megkötésekor a kölcsön összege nem haladta meg a fedezeti ingatlan forgalmi értékének 90%-át, de elérte a 25%-ot vagy állami támogatással együtt igénybe vett kölcsön esetén a lakóingatlan forgalmi értéke 25 és 100 %-a közé esett.

A fedezetre vonatkozó feltételek a következők:

 • A jelzálogjoggal terhelt ingatlan a törvény szerinti lakóingatlannak minősül és
 • az ingatlan jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke nem haladta meg:
  • Budapesten, megyei jogú városban és Budapest agglomerációjában a 25 millió forintot,
  • egyéb településen a 20 millió forintot.
 • A hitel fedezetét kizárólag a megvételre felajánlott ingatlan képezi (egyéb más ingatlan nem).

A hiteladósnak vagy - ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, akkor - a zálogkötelezettnek, a felajánlott ingatlanon kívül más ingatlanon lakhatást biztosító használati joga - a törvényben foglalt kivételtől eltekintve - nincs.

A jogosultsági feltételek egy másik része a hiteladós illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozójának (házastárs, élettárs, szülő, gyermek, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő) szociális helyzetére vonatkozik.

A szociális rászorultsági feltételek a következők:

 • Ön illetve a Zálogkötelezett (vagy az Önnel/zálogkötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozója) a háztartásában olyan gyermeket nevel, akire tekintettel családi pótlékra jogosult ÉS Ön (vagy az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléshez nyújtott települési támogatásban részesül vagy aktív korúak ellátására jogosult vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy olyan gyermeket nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül VAGY
  (A fentiek szerint Ön illetve a Zálogkötelezett abban az esetben válik jogosulttá a programban való részvételre, amennyiben Ön /Zálogkötelezett vagy az Ön /Zálogkötelezett hozzátartozója a közös háztartásukban családi pótlékra jogosító gyermeket nevelnek. A családi pótlékra való jogosultság mellett szükséges igazolni, hogy Ön /zálogkötelezett vagy hozzátartozója a fenti támogatások valamelyikében részesül.)
 • Ön/Zálogkötelezett (vagy az Önnel/Zálogkötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozója) saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban (ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat), szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásban részesül kivéve, ha a nyugellátás folyósítása bármely okból szünetel VAGY
 • Ön /Zálogkötelezett (vagy az Önnel/ Zálogkötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozója) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül VAGY
 • Ön/Zálogkötelezett (vagy az Önnel/Zálogkötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozója) jegyző/járási hivatal által megállapított időskorúak járadékában vagy ápolási díjban részesül VAGY
 • Ön/Zálogkötelezett (vagy az Önnel/Zálogkötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozója) a családok támogatásáról szóló törvény alapján gyermeknevelési támogatásban részesül VAGY
 • ÖN/ Zálogkötelezett (aki a felajánlott ingatlanban lakik) háztartásának az egy fogyasztási egységre jutó, az igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

A szociális rászorultságról a hiteladósnak 30 napnál nem régebbi igazolást kell bemutatnia a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény fiókjában.

Fővárosi és megyei kormányhivatal igazolja: családi pótlék, gyermeknevelési támogatás

Önkormányzat jegyzője igazolja: lakásfenntartási támogatás, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Járási hivatal igazolja: aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj, nyugdíj előtti álláskeresési segély

Közfoglalkoztató igazolja: közfoglalkoztatási jogviszony (foglalkoztatási szerződés másolatának hitelesítésével)

Saját jogú nyugellátás, özvegyi nyugdíj - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - szülői nyugdíj, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátása igazolható:

 • az ellátást megállapító határozattal vagy az évenkénti rendszeres emeléséről szóló értesítéssel és
 • az ellátás folyósításának igazolásával, mely lehet a postai kifizetésről szóló nyugdíj szelvény, vagy az ellátás jóváírását is igazoló banki számlakivonat

A fentieken túl Ön/ Zálogkötelezett vagy Ön/ Zálogkötelezett közeli hozzátartozója lakcímkártyával igazolja, hogy

 • 2014.december 31-én és azt követően folyamatosan a bejelentett lakóhelye a hitel fedezetéül szolgáló, megvételre felajánlott felajánlott lakóingatlan

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. csak akkor vásárolhatja meg a lakóingatlant, ha a jogszabályban foglalt feltételek teljesülnek, és az adásvételhez a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény is hozzájárul. A jogszabályi feltételektől eltérni nem lehet, még méltányossági igény esetében sem.

Hogyan kezdődik az ügyintézés?

A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény írásban tájékoztatja azokat az ügyfeleket, ahol a rendelkezésére álló információk szerint a Bank valószínűsíti, hogy a törvényi feltételek fennállnak. A programba kerülést Ön a banki értesítéstől függetlenül is kezdeményezheti annál a pénzügyi intézménynél:

 • ahol a jelzáloghitelt felvette és
 • az értékesítésre felajánlott lakóingatlan tulajdoni lapján legelőnyösebb ranghelyű (első helyi) jelzálogjogosult.

NAGYON FONTOS!

 • A NET programra való jogosultsági feltételeket csak az első helyi jelzálogjogosult pénzügyi intézmény jogosult vizsgálni.
 • Az ingatlan állam általi megvásárlását kizárólag az első helyi jelzálogjogosult pénzügyi intézménynél lehet kezdeményezni.

Ha Ön rendelkezik az MKB Banknál jelzáloghitellel a szükséges, kitöltendő formanyomtatványokat a Bank bármely fiókjában elérheti, illetve a Bank honlapjáról is letöltheti.

Első lépésben a jegyzőtől, a járási hivataltól illetve a Fővárosi és megyei kormányhivataltól szerezze be az  igazolásokat, a közfoglalkoztatótól a közfoglalkoztatási szerződése hiteles másolatát, és azokat 30 napon belül vigye be a hitelt nyújtó pénzügyi intézményhez a kitöltött szándéknyilatkozattal együtt! A bankfiókban a kitöltött és szabályszerűen aláírt szándéknyilatkozat és valamennyi kötelező melléklet benyújtásával kezdeményezheti azt, hogy a programba kerüljön.

A szándéknyilatkozatot az adósnak és az adóstársnak is ki kell töltenie. Amennyiben az értékesítésre felajánlott lakóingatlan nem a hitelt felvevő személy, hanem a zálogkötelezett tulajdonában van, úgy a szándéknyilatkozatot valamennyi zálogkötelezetteknek is ki kell töltenie. Ilyenkor minden érintettnek személyesen meg kell jelennie a pénzügyi intézménynél, és az ügyintézést együtt kell kezdeményezniük.

A NET programra való jelentkezést követően várható banki lépések

 1. Az MKB Bank akkor jogosult a szándéknyilatkozatot befogadni, amennyiben az megfelelően kitöltött és szabályszerűen aláírt, továbbá valamennyi kötelező melléklet is csatolásra került. Hiányzó dokumentum esetében az MKB Bank hiánypótlásra hívja fel az adóst vagy zálogkötelezettet. A hiányzó dokumentum benyújtására az írásos értesítés kézhezvételétől számított 15 nap áll rendelkezésre.
 2. Az MKB Bank a benyújtott dokumentumok alapján köteles vizsgálni a jogszabályban foglalt feltételek fennállását. A vizsgálat eredményéről a szándéknyilatkozat befogadásától számított 8 napon belül írásban tájékoztatja a hiteladóst, zálogkötelezettet.
 3. Az MKB Bank a szándéknyilatkozat befogadásától számított 30 napon belül dönt a NET-program keretében történő adásvételhez való elvi hozzájárulás megadásáról. A döntés eredményéről a Bank írásban értesíti az adóst, zálogkötelezettet.Elutasítás esetén a folyamat lezárul.
 4. A MKB Bank elvi hozzájárulása esetén kezdeményezi a lakóingatlan átruházását a Nemzeti Eszközkezelőnél.
 5. Ha a lakóingatlant ezt megelőzően végrehajtás alá vonták az MKB Bank a szándéknyilatkozat befogadásától számított 15 napon belül kezdeményezi a végrehajtás szünetelését.
 6. A vételár Nemzeti Eszközkezelő általi megfizetését követően az MKB Bank intézkedik a hitelszerződésből fennmaradt követelés elengedéséről, és kiadja a jelzálogjog törlésére vonatkozó engedélyt.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a NET programra jogosító, valamennyi feltétel fennállása esetén sem köteles a Bank a hozzájárulását megadnia az adásvételhez. A hozzájárulás megadásáról vagy elutasításáról a Bank köteles írásban tájékoztatnia Önt a szándéknyilatkozat befogadásától számított 30 napon belül.

Az alábbi elérhetőségeken Ön részletes tájékoztatást kap az ügyintézés további menetéről vagy látogasson el a www.mkb.hu honlapra. Ezen kívül további hasznos információkat a NET-programról a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. honlapján: http://www.netzrt.hu talál.

Lakossági ügyfélszolgálati telefonszám:06 (80) 333-660
Külföldről hívható ügyfélszolgálati telefonszám: 36-1-373-3333
E-mail: telebankar@mkb.hu
Telefax: 36-1-268-7799

Budapest, 2016. január 01.

Letölthető dokumentumok