MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

gyakori kérdések

Hogyan kell törleszteni a tartozást?

Kérjük, hogy jövedelme egy részét, amely fedezetet nyújt a fennálló kölcsöntartozása havi törlesztőrészletére, valamint a biztosítási díj és a számlavezetési díj összegére, szíveskedjen a Hitel elszámolására megjelölt számlájára utalni. Az esedékes törlesztőrészlet összegével számláját automatikusan megterheljük.

Hogyan történik a kölcsön és támogatás folyósítása?

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

Lakás/ház vásárlásához nyújtott hitel esetében az eladó(k) adásvételi szerződésben megjelölt számlájára vagy az ügyletben közreműködő ügyvéd letéti számlájára utaljuk át, míg egyéb esetben az Ön MKB-nál vezetett, a hitel elszámolására kijelölt forintszámlájára folyósítjuk a kölcsön összegét.

Hogyan történik a szerződéskötés?

A hiteldöntés eredményéről írásban értesítjük. Pozitív hiteldöntést követően kollégáink telefonon egyeztetnek időpontot Önökkel a szerződések aláírása végett, azonban szerződéskötésre kizárólag a bírálatnál előírt szerződéskötési feltételek teljesítését követően kerülhet csak sor.

A hiteligénylés benyújtásakor kérjük fordítson figyelmet arra, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. §-a értelmében a szerződéskötést legalább 3 nappal megelőzően a Banknak az Ön rendelkezésére kell bocsátani a szerződéstervezetet. Szerződéskötésre tehát legkorábban a szerződéstervezet átadását követő 4. napon, amennyiben az nem munkanap, az azt követő munkanapon kerülhet sor. A határidők betartása jogszabályi rendelkezés alapján Önre és a Bankra nézve is kötelező.

A szerződések aláírásánál, valamint a szerződések közokiratba foglalásánál fontos, hogy a hitelügyletben résztvevő valamennyi személy egyidőben jelen legyen.

Főszabályként egyoldalú közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat, Fészekrakó hitel esetében kétoldalú közjegyzői okirat aláírására kerül sor.

Ugyanakkor amennyiben az igényelt hitelösszeg meghaladja az 50 millió forintot, illetve a hiteladós és - az ingatlanfedezet nyújtó - zálogkötelezett személy nem azonos valamennyi hitel esetében kétoldalú közjegyzői okirat aláírása szükséges.

Mennyi az átfutási idő?

A hiteldöntés valamennyi dokumentum rendelkezésre állásától (beleértve az ingatlan hitelfedezeti értékéről készült jelentést is) számított 1-2 héten belül megtörténik, a kölcsön vagy támogatás folyósítására azonban csak a szerződéskötést és a folyósítási feltételek teljesítését követően kerülhet sor.
Kérjük, hogy ingatlan vásárlásnál a fizetési határidő megválasztásakor szíveskedjenek figyelembe venni a hitelnyújtás időigényét, amely összességében akár 4-6 hét is lehet.

Mi a hitelek és a támogatások folyósításának feltétele?

Az egyes hitelek folyósítási feltételeit az Útmutató az MKB Bank Nyrt. Ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez dokumentum tartalmazza.

Mi a kamatszámítás képlete?

A kamatszámítás képlete: (tőke x naptári napok száma x kamatláb) / 36 000

Mi a tényleges késedelmi kamat számítás?

Az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6%, de legfeljebb

 • (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, vagy
 • a naptári félévet megelőző hónap 1. napján érvényes jegybanki alapkamat + 24% alapján meghatározott értékek közül a legalacsonyabb érték.

A szerződés felmondását követő 91. naptól kezdődően nem lehet magasabb, mint a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat.

2015. február 1. előtt lejárattal (nem felmondással) esedékessé vált ügyletek esetén az esedékesség napján érvényes ügyleti kamat + évi 6,0%

Mi az igénylés folyamata?

A Hitelkérelem nyomtatvány kitöltése és az értékbecslés megrendeléséhez szükséges valamennyi dokumentum bankhoz történő benyújtása után

 • ellenőrizzük a benyújtott dokumentumok teljeskörűségét, és ha felszámításra kerül az igénylési díj megfizetettségét
 • ezt követően kerül sor a biztosítékul felajánlott ingatlan(ok) értékelésére.
 • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elutasítás esetén a Hiteligénylési díj nem kerül visszatérítésre!
 • Az értékbecslés elkészítése alatt, vagy azt követően szükséges az igénylés befogadásához szükséges még hiányzó dokumentumok és okiratok benyújtása
 • Az ingatlanok értékének megállapítását követően kerül sor az ügylet hiteldöntésre történő előterjesztésére és a hiteldöntésre.

Miért nem írtuk jóvá a teljes késedelmi kamatot (késedelmes hitelfolyósításnál)?

Mert a késedelmi kamat tartalmazza az ügyleti kamatot, amit akkor is meg kell fizetnie, ha időben kifolyósítjuk a hitelt.

Milyen egyéb biztosítékokat kérhet a bank?

Az MKB fenntartja magának a jogot, hogy a konkrét ügylet ismeretében meghatározza az esetleges további biztosítékok körét és mértékét, amelyek a következők lehetnek:

 • kiegészítő ingatlanfedezet,
 • óvadékként zárolt betét vagy értékpapír,
 • készfizető kezes

Milyen egyéb díjak, jutalékok járulnak a hitelhez?

A bank által felszámított díjak:

 • hiteligénylési díj,
 • ügyintézési díj,
 • rendelkezésre tartási jutalék,
 • folyósítási díj
 • hitelfedezet-vizsgálati díj (a hitelfedezeti-érték vizsgálata az ingatlanfedezetű pénzkölcsön nyújtására irányuló banki szolgáltatás részeként a törlesztés időtartama alatt a fedezet mennyiségi, minőségi értékbeni, vagy egyéb változásának következtében (pl.: fedezetcsere) szükségszerűen felmerülő költség), illetőleg
 • helyszíni szemle díja (több részletben történő folyósítás esetén az egyes folyósításokhoz kapcsolódó készültségi fok ellenőrzés),
 • adminisztrációs díj,
 • késedelmi kamat,
 • személyes ügyfélmegkeresés díja,
 • hátralékkezelési díjszerződésmódosítási díj előtörlesztés, vagy egyéb szerződésmódosítás esetén,
 • zárlati díj.

Egyéb, a hitel igénybevételéhez kapcsolódó, Önt terhelő díjak és költségek:

 • az előírt okmányok beszerzésének költsége,
 • jelzálogbejegyzés és -törlés illetéke,
 • a szerződések közokiratba foglalásának költsége.

Az aktuális kamatokról, díjakról és jutalékokról kondíciós listánkból tájékozódhat.

Milyen képlet alapján számolja ki a Bank az annuitásos törlesztőrészletemet?

Az annuitás képlete alapján, azonban a képletet a Bank azért nem publikálja, mert az nem a Bank által meghatározott, egyedi számítási módszer, hanem egy bárki által használható, matematikai képlet, illetve függvény. A függvény a Microsoft Excelben is rendelkezésre áll. Az annuitás számítás során eltérések adódhatnak abból, hogy a képletben milyen paraméterek kerülnek alkalmazásra. Az Excelben található függvény a könnyebb kezelhetőség érdekében egyszerűsítésekkel él, a Bank azonban az annuitás számítása során a lehető legnagyobb pontosságra törekedve a következő paramétereket alkalmazza:

 • a kölcsön folyósításakor még nincs törlesztési esedékesség;
 • minden elszámolási periódus hossza egy hónap, a fordulónapok közötti tényleges napok számát figyelembe véve;
 • induláskor nincs tört időszak, azaz az annuitás számítása kezdő napjának naptári hónapon belüli sorszáma és a fordulónap naptári hónapon belüli sorszáma egyenlő;
 • az éves névleges kamatláb bázisa 360 nap;
 • a számítás során előforduló összegek egy számításon belül mind azonos pontosságúak (a Bank két tizedesjegyre kerekítve végzi a számítást); a maradványösszeg értéke 0;
 • az utolsó törlesztőrészlet összege eltérhet a korábbi szabályos törlesztő részletek összegétől (a kerekítések kezelése miatt).

Természetesen a mindenkor fennálló tőketartozás és a hatályos kondíciók figyelembevétele mellett, a havi törlesztőrészlet összege oly módon kerül meghatározásra, hogy az abban foglalt tőkemérték megfizetése mellett biztosított legyen a szerződés szerinti végső lejáratig a tejes kölcsöntartozás maradéktalan kiegyenlítése.

Milyen módon számolja ki a Bank a lineáris törlesztőrészletemet?

A Bank a fennálló kölcsöntartozás összegét elossza a futamidő hosszával. Az így kapott összeg lesz majd a minden hónapban fizetendő, állandó mértékű tőketörlesztés. A kamatot és a kezelési költséget (továbbiakban együttesen kamat) a Bank a meghirdetett kamatszámítási képlet alapján állapítja meg a mindenkor fennálló tőketartozásnak, a két törlesztés között eltelt napok számának, valamint a kamatlábnak függvényében. A tőke és a kamat együttes értéke alkotja majd törlesztőrészletet.

Van-e előtörlesztési lehetőség?

Van: a hitel futamideje alatt bármikor kérheti fennálló tartozása részbeni vagy egyösszegű előtörlesztését. Az előtörlesztésre vonatkozó előírásokat és az előtörlesztés díját az aktuális kondíciós lista tartalmazza.