MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Teendők

Teendők az elszámolás kézhezvételét követően

Forintosítás

Forintosítás mellőzése

Elszámolás és forintosítás

 

A lényegről egyszerűbben

Teendők az elszámolás kézhezvételét követően

Részletesebb elszámolás igénylése, ha a jogszabályi előírás szerint elkészített és megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolást szeretne:

 • erre vonatkozó igényét jelezheti telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06 (80) 333-660), valamint személyesen;
 • az igényelt részletes tájékoztatót az igénylés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül küldi meg a bank.

Pénzvisszatérítés megszűnt MKB-s bankkapcsolat eseténLezárt hitel vagy a tartozás összegét meghaladó elszámolási összeg esetén, ha a fogyasztónak nincs az MKB Banknál vezetett fizetési számlája

 • be kell jelentenie azt a fizetési számlaszámot, ahová az elszámolásban szereplő összeg átutalását kéri, vagy
 • nyilatkoznia kell arról, hogy bankfiókban pénztári készpénzkifizetés útján kívánja átvenni az összeget.

Az átutalás, illetve a kifizetést a bank a bejelentést követő 15 napon belül teljesíti.

Forintosítás

Azokra a 2015. február 1-jén még élő, valamint a bank által már felmondott, de a forintosítási törvény hatálybalépésekor még fennálló, késedelmes követelésként nyilvántartott fogyasztói deviza- vagy devizaalapú, jelzáloggal fedezett kölcsönszerződésekből eredő tartozásra vonatkozik, amelyekre a pénzügyi intézmény elszámolási kötelezettsége is kiterjed a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján.

2015. január 1-jétől a konverzió megvalósulásáig egy új, rögzített árfolyam alapján esedékesek a törlesztőrészletek:

 • CHF: 256,47 Ft
 • EUR: 308,97 Ft
 • JPY: 2,163 Ft

Az új törlesztőrészletet első alkalommal a konverzió lezárultát követően kell fizetni.

A forintra átváltott hitelek referenciakamathoz, a három hónapos budapesti bankközi kamatlábhoz (BUBOR) kötött hitelek lesznek, tehát NEM FIX KAMATOZÁSÚAK.

Az átváltás árfolyama a fenti, 2015. január 1-jét követően, törlesztéskor alkalmazott árfolyamokkal egyezik meg.

Forintosítás mellőzése

Élő (nem felmondott) hitelek:

Azok az ügyfelek, akik teljesítik az alábbi feltételek valamelyikét, az elszámolás és a módosuló jelzálogkölcsön-szerződés kézhezvételétől számított 30 napon belül, kérelem benyújtásával kezdeményezhetik (adós-adóstárs együttesen, egybehangzó nyilatkozattal), hogy nem kívánnak élni a forintosítás lehetőségével, azaz kérhetik, hogy hitelük továbbra is devizában maradjon:

 • a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje kevesebb, mint hat év, azaz a szerződés legkésőbb 2020. december 31. napján lejár;
 • az ügyfélnek várható törlesztőrészletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben (a jövedelem adóstársak esetén összesítve értendő);
 • a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló jogszabály (32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet) szerint az ügyfél jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni, és ezt megfelelően igazolja is;
 • a forintosítási törvény alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat, azaz az eredeti induló kamat/ kamatfelár és a 2014. július 19. napján az adott fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott ügyleti kamat/ kamatfelár közül az alacsonyabb kamatot/kamatfelárat;
 • az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztó a banknak írásban nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a bank a fordulónaptól kezdődően nem biztosítja az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és az árfolyamgát törvényben (2011. évi LXXV. tv.) meghatározott rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét az árfolyamgát törvény szerinti gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással.

Ha deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződése forintalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésre módosul, a kölcsönszerződést a szerződés módosuló rendelkezéseinek kézhezvételét követő 60 napon belül felmondhatja. Ebben az esetben a felmondást követő 90 napon belül meg kell fizetnie a felmondott szerződés alapján fennálló teljes tartozást. Ez történhet az MKB Bank által, illetve más pénzügyi intézmény által biztosított új kölcsönből is.

Felmondott hitelek:

Az ügyfelek az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül, írásbeli kérelem benyújtásával kezdeményezhetik (adós-adóstárs együttesen, egybehangzó nyilatkozattal), hogy nem kívánnak élni a forintosítás lehetőségével, azaz kérhetik a forintra átváltott követelés eredeti devizanemben meghatározott követelésre való visszaváltását.

Felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk

Amennyiben az elszámolással, a szerződésmódosulással, a tájékoztatás teljeskörűségével, vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatában foglalt adatokkal kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti

 • postai úton (Postacím: Budapest, H-1821),
 • benyújthatja bankfiókjainkban, vagy
 • megküldheti faxon (06-1- 327-8700),
 • illetve elektronikus úton (forintositas@mkb.hu).

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő.

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatvány itt letölthető, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus úton való megküldését az forintositas@mkb.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik bankfiókunkban.

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége.

Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben önhibáján kívül akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap választ, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Az elszámolás, szerződésmódosulás elmaradása esetén a Pénzügyi Békéltető Testület akkor indíthatja meg az eljárást, ha az ügyfél a banknál közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, és a panaszát elutasították. Amennyiben a panaszban foglaltakat az ügyfél továbbra is fenntartja, a panasz elutasításának kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége kezdeményezni a testület eljárását. Ha a banknál az ügyfél nem nyújtott be panaszt, a Pénzügyi Békéltető Testület előtt sem indíthat eljárást.

Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat a Magyar Nemzeti Bank honlapján, "Elszámolási és forintosítási információk" cím alatt, továbbá az MKB bankfiókjaiban kifüggesztett tájékoztatókban is megtalálja.

Kapcsolódó anyagok

További információk az elszámolásról és forintosításró

Elszámolással kapcsolatos közlemények

Nyomtatványok, kérelmek, igazolások

Gyakran ismételt kérdések