MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Teendők fizetési nehézség esetén

Mit tegyek , ha nyilvánvalóvá válik, hogy nem tudok eleget tenni a jövőben a hitelszerződésben vállalt havi törlesztési kötelezettségeimnek?

Fontos, hogy a fizetési képességében beállt változás körülményeit mielőbb tárja fel a Bank előt és érdeklődjön, hogy milyen fizetés könnyítési lehetőségek vannak.

Mit tegyek, ha tudomásomra jut, hogy a fedezetül lekötött vagyontárgy egyéb hitelezővel szembeni tartozásaim miatt lefoglalásra került, vagy végrehajtására irányuló eljárásról szerzek tudomást?

Kérjük, hogy az említett esetekben - és minden olyan egyéb esetben, ha a szerződési feltételekben változás következett be - mielőbb keresse fel azt a Bankfiókot, ahol a hitelszerződését megkötötte és kérjen személyre szabott tájékoztatást a fizetési könnyítés Ön esetében alkalmazható lehetőségéről. A fizetéskönnyítő termékeinkről készült általános ismertetőt megtalálja a honlapunkon is. A hitelszerződésben foglalt feltételek módosítására irányuló kérelmet szerződésmódosítási kérelem útján kezdeményezheti. A kérelem elbírálásának eredményéről a Bank írásban tájékoztatja. Pozitív döntés esetén a hitel és biztosítéki szerződés feltételeinek írásbeli módosításának hatályba lépését követően válik azonban csak a törlesztési teher kedvezőbbé.

A szerződésmódosítási kérelem benyújtásával nem mentesülök a hatályos szerződési feltételek szerinti havi törlesztő részletet fizetési kötelezettség alól?

Nagyon fontos, hogy a szerződésmódosítási kérelem benyújtása nem mentesíti Önt a havi törlesztési kötelezettségének megfizetése alól. A szerződésben vállalt feltételek teljesítésének elmaradása a szerződésmódosítási kérelem elutasítását vonhatja maga után, ezért kérjük, hogy a fizetési nehézsége ellenére próbáljon meg havonta befizetést teljesíteni.

Mi történik akkor, ha nem tudom befizetni, vagy csak részben tudom befizetni a hitelszerződés szerint esedékessé vált törlesztő részletet?

A késedelmes tartozás után a késedelembe esés napjától a kiegyenlítés napjáig Önnel szemben a Bank késedelmi kamatot számít fel.

A késedelmi kamat mértéke a hitelszerződés szerint fizetendő ügyleti kamat + 6 %.

A késedelmes tartozásról a Bank levélben és/vagy SMS-ben küld tájékoztatást, továbbá a Bank munkatársai telefonon is felveszik Önnek a kapcsolatot a lejárt tartozás egyeztetése céljából.

A Bank a lejárt tartozás behajtása céljából megbízhat követeléskezelő céget, aki Önt levélben, telefonon vagy akár személyesen is jogosult felkeresni.

Fontos továbbá, hogy a fizetési késedelem a hitelszerződés szerint azonnali felmondási ok.

Adóstársként szerepelek a kölcsönszerződésben, miért nem az adóstól követelik a lejárt tartozást?

A hitelszerződésben az Adóssal együtt egyetemleges kötelezettséget vállalt a folyósított kölcsön szerződésben foglalt feltételek szerint történő kiegyenlítésére. Amennyiben az adós fizetési késedelembe esik a Bank Önnel szemben is érvényesítheti azonnal követelését.

Kezesként szerepek a kölcsönszerződésben, miért nem közvetlenül az adóstól/adóstárstól követelik a lejárt tartozást?

Készfizető kezesként Ön arra vállalt kötelezettséget, hogy amennyiben az adós/adóstárs nem fizet, Ön helyette/helyettük fog fizetni. Készfizető kezesség esetén nincs lehetőség sortartási kifogásra, tehát a kölcsönszerződésből eredő lejárt tartozás kiegyenlítésére, Ön a Bank fizetési felszólítása alapján köteles. A készfizető kezes teljes vagyonával felel a hitelszerződésből eredő tartozás kiegyenlítéséért.

Zálogkötelezettként szerepelek a szerződésben. Milyen jogkövetkezményekre számíthatok, ha nem kerül megfizetésre a hitelszerződésből eredő lejárt és esedékessé vált követelés?

A Bank a lejárt tartozás rendezésének elmaradása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a hitelszerződést. A hitel felmondása esetén a Bank a hitelszerződésből eredő teljes követelés egy összegben lejárttá válik.

Zálogkötelezettként Ön tűrni köteles, hogy a Bank a hitelszerződésből eredő követelésének megtérülése érdekében a zálogtárgyból akár bírósági végrehajtási eljárás útján kielégítést keressen.

Mit jelent a hitelszerződés azonnali hatályú felmondása?

A hitelszerződés felmondásával a szerződésből eredő összes banki követelés (azaz a még esedékessé nem vált követelés is) egy összegben lejárttá és esedékessé válik. A Bank hitel felmondását követően a lejárttá vált teljes követelést érvényesíti. A felmondástól a teljes lejárt tartozás után kerül sor a késedelmi kamat felszámítására a jogszabályi előírások szerint.

A követeléskezelő (behajtó) cég eljárhat a lejárt tartozásom behajtása érdekében?

Igen. A behajtó cég a Bank megbízottja, aki a Bankkal kötött szerződés alapján a késedelmes tartozással rendelkező adósokkal szembeni lejárt tartozás behajtása érdekében a Bank nevében eljárhat. A behajtó cég munkatársa Önt telefonon, személyesen is jogosult felkeresni a tartozás kiegyenlítése érdekében.

Mire számíthatok, ha a Bank a hitelszerződés felmondását követően bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez?

A végrehajtás elrendelését követően a végrehajtási eljárást a kijelölt önálló bírósági végrehajtó folytatja le. A pénztartozás behajtása érdekében az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi. LIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Eljárása során az adós, adóstárs, kezes vagyonát, ill. a biztosítékul felajánlott vagyontárgyat lefoglalja, - a tulajdonos vagyon feletti rendelkezési jogát korlátozza - s amennyiben más módon a végrehajtást kérő követelése nem elégíthető ki, úgy a lefoglalt vagyontárgyat/akat árverés útján értékesíti.

Kit terhel a végrehajtás költsége?

A végrehajtás költségét a végrehatást kérő (a Bank) előlegezi, viselni azonban az Adós köteles azt. A követelés behajtása érdekében felmerülő végrehajtási költségek (pld. közjegyzői díj, eljárási illeték, jogi képviseleti munkadíj, végrehajtói, szakértői költségek) az Adóst terhelik.