MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Tájékoztató az MKB Bank Zrt. saját tulajdonú vagy bérelt objektumaiban alkalmazott vagyonőrzési feladatokról és videókamerás képrögzítésről

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a saját tulajdonában lévő, vagy bérelt objektumaiban a 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) írtaknak megfelelően alkalmaz vagyonőrzést, valamint videókamerás képrögzítést. A Bank az e tevékenységek körében keletkezett adatokat a Tv. és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek (a továbbiakban: Avtv.) megfelelően tárolja és kezeli.

A jelen tájékoztató melléklete a Tv. kivonatos szövegét tartalmazza, így a Bank a törvény jelzett paragrafusaira hivatkozva tesz eleget az ügyfelek és a Bank alkalmazottai tájékoztatásának. Az alábbi tájékoztató azokat a szabályokat rögzíti, amelyek a működésével összefüggő - a Bank és ügyfelei, a Bank és alkalmazottai, valamint a Bank és a banki objektumokba belépő egyéb személyek közötti - élethelyzetekre alkalmazhatók.

1. Személy- és vagyonvédelmi tevékenység

A Bank - a vele szerződésben álló - külső vállalkozás által foglalkoztatott vagyonőröket vesz igénybe, akiknek jogait és kötelességeit a Tv. 25-29. §-ai tartalmazzák. A 26. § (1) bekezdés a) pontjában írt jogosultságok tekintetében a Bank a vagyonőrzési feladatokat ellátó személytől elvárja, hogy tevékenységét a Tv. előírásai keretén belül a Bank biztonságpolitikájának, valamint az őrutasításban írtaknak megfelelően végezze. A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy intézkedéseivel szemben, illetve az általa okozott jogsérelem esetén az MKB Bank Bankbiztonsági szakterületéhez lehet panasszal fordulni (28. § (2) bekezdés e) pontja).

2. Képrögzítésre és a képi információk kezelésére vonatkozó szabályok

A Bank objektumaiban folyamatos videókamerás megfigyelést és képrögzítést végez, amelynek célja a pénzügyi és befektetési szolgáltatások zavartalanságának biztosításán túl az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az ügyfelek és a Bank vagyonának védelme. (31. § (1) és (4) bekezdés)

A Bank képrögzítést folytat azokon a helyeken, ahová az alkalmazottakon kívül az ügyfelek belépnek, tartózkodnak (24 órás zóna, ügyféltér, pénzkifizető helyek, pénzkiadó automaták, közlekedő folyosók, stb.), valamint a kizárólag alkalmazottak által használt, de értékőrzés szempontjából kiemelt területeken (pl. értéktár), de nem alkalmaz képrögzítést a Tv. által tiltott helyeken, területeken: az öltözőkben, illemhelyeken, konyhákban. (30. § (3) bekezdés)

A Bank a rögzített képeket (felvételeket) a Tv. felhatalmazása alapján 60 napig őrzi meg, majd a rögzítéstől számított 60. napon a felvételt törli. (31. § (4) bekezdés)

A rögzített képeket csak a Bankbiztonság arra illetékes munkatársai - a feladataik ellátásával összefüggésben - jogosultak megismerni. A rögzített képeket megtekintő személy nevéről, a megtekintés indokáról és idejéről jegyzőkönyv készül. (31.§ (7) bekezdés)

A rögzített képfelvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban lehet bizonyítékként felhasználni. (31. § (5) bekezdés)

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől számított 60 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával a Bank adatvédelmi felelősétől írásban (MKB Bank Rt. 1056 Budapest, Váci u. 38.) kérheti a felvétel törlésének mellőzését. A Bank a bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul megküldi. Amennyiben a megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem került sor, a Bank a felvételt törli, kivéve, ha a 60 napos határidő még nem járt le. (31.§ (6) bekezdés)

A képrögzítő rendszert a Bank Bankbiztonsági szakterülete működteti (üzemelteti), a felvételek helyben kerülnek tárolásra. Az adatok megismerésére jogosultak köréről, valamint az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére az Avtv. rendelkezései irányadók. (28. § (2) bekezdés d) pontja)

3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszok

A banki szolgáltatások körében, a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő panasz kivizsgálását a fenti 2. pontban megjelölt postai címre küldött levélben lehet kérni.