MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Az EU Tanácsa 2014. december 9-én elfogadta a 2014/107/EU Irányelvet, 2015. december 10-én kihirdették a CRS-DAC2 szabályozást implementáló magyarországi jogszabályokat:

 • a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvényt (CRS-t kihirdető Megállapodás), valamint,
 • az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv) és egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCII. törvényt.

A CRS Modellegyezmény egyértelmű célja az, hogy az érintett adóalanyok ne kerüljék el az adófizetési kötelezettségüket.

Az adóhatóság az automatikus információcsere keretében minden adóévet követő év szeptember 30-ig közli a CRS szabályozásban résztvevő állam adóhatóságával a szabályozásban érintett pénzügyi számlákra vonatkozó információkat.

Annak érdekében, hogy eleget tegyünk jogszabályi kötelezettségünknek, az átvilágítási és nyilvántartási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy azonosítani tudjuk a jelentendő számlákat és azokról a magyar adóhatóság felé az szükséges információkat továbbítani tudjuk.

2016. január 1. napjától kezdődően az MKB Bank minden új ügyfelének adóügyi átvilágítását elvégzi, meglévő ügyfeleinek átvilágítását elvégezte.

A Bank jelentési kötelezettsége

A Bank, mint Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény, a törvényi kötelezettségének megfelelve vizsgálja az Ügyfél által tett Nyilatkozat helytállóságát.

1. Magánszemély esetében:

 • számlatulajdonos neve,
 • számlatulajdonos címe,
 • illetősége (mely lehet tagállam, más állam, más joghatósággal rendelkező terület),
 • adóazonosító száma (ha van),
 • magánszemély esetében születési hely, idő,
 • jelentendő pénzügyi számla száma,
 • jelentő magyar pénzügyi intézmény neve, azonosító száma,
 • a számla egyenlege vagy bruttó értéke az adóév végén, illetve ha a számla év közben kerül lezárásra, annak egyenlege a számla lezárását megelőző napon.

Jogalany esetében:

 • Jogalany neve,
 • jogalany címe,
 • jogalany alapításának, cégbejegyzésének helye (tagállam, más állam, más joghatósággal rendelkező terület)
 • adóazonosító száma (ha van),
 • jelentő magyar pénzügyi intézmény neve, azonosító száma,
 • a számla egyenlege vagy bruttó értéke az adóév végén, illetve ha a számla év közben kerül lezárásra, annak egyenlege a számla lezárását megelőző napon.

Ha az átvilágítási eljárás során az ellenőrzést gyakorló egy vagy több személy jelentendő személynek minősül, akkor a jelentendő személy

 • neve,
 • lakcíme,
 • illetősége (tagállam, más állam, más joghatósággal rendelkező terület),
 • adóazonosító szám (ha van),
 • születési hely, idő.

3. Letétkezelői számla esetében:

 • kamat,
 • osztalék bruttó összege,
 • a számlán tartott eszközökhöz kapcsolódóan keletkező, az adóévben a számlára befizetett vagy azon jóváírt egyéb bevétel bruttó összege,
 • a pénzügyi eszköz értékesítéséből vagy visszaváltásából származó, az adóévben a számlára befizetett vagy azon jóváírt bruttó bevétel, amely tekintetében a jelentő magyar pénzügyi intézmény letétkezelőként, befektetési vállalkozásként, meghatalmazottként vagy egyéb módon, a számlatulajdonos megbízottjaként működött közre.

4. Betéti számla esetében: az adóévben a számlára befizetett vagy azon jóváírt kamat összege,

5. az 3. és a 4. pontban nem szereplő számláknál az adóévben a számlatulajdonos részére a számlával kapcsolatban kifizetett vagy jóváírt bruttó összeg, amelynek a jelentő magyar pénzügyi intézmény a kötelezettje vagy adósa, ideértve az adóévben a visszaváltásból származó, a számlatulajdonos részére teljesített kifizetések összevont összegét.

A szolgáltatott információnak tartalmaznia kell az egyes kifizetéseknek a pénznemét.

Amennyiben valamely számlához külföldi ,,postán maradó” vagy ,,kézbesítési megbízott” levelezési cím van hozzárendelve és a számla tulajdonosa nem tett adóilletőségre vonatkozó nyilatkozatot, vagy nem szolgáltatott az illetőségre vonatkozóan okirati bizonyítékot ,,Nem dokumentált számlaként” kerül jelentésre a magyar adóhatóság felé.

Magyarországon kívüli adóilletőségre utaló adatok (úgynevezett „indikátorok”)

1. Természetes személyek esetén

 • Számlatulajdonos állandó lakcíme, tartózkodási helye, vagy levelezési címe (postafiók is) valamely CRS egyezményben érintett tagálamban, vagy más államban található.
 • Számlatulajdonos telefonszámmal rendelkezik valamely CRS egyezményben érintett tagállamban, vagy más államban és magyarországi telefonszámmal nem rendelkezik.
 • Számlatulajdonos rendszeres átutalási megbízással rendelkezik valamely CRS egyezményben érintett tagállamba, vagy más államba.
 • Számlatulajdonos valamely CRS egyezményben érintett tagállamban vagy más államban lakcímmel rendelkező személynek ad érvényes meghatalmazást vagy aláírási jogosultságot.
 • Számlatulajdonos valamely CRS egyezményben érintett tagállamban vagy más államban „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési címmel rendelkezik.

2. Gazdasági szervezet esetén

 • A székhely valamely CRS egyezményben érintett tagállamban, vagy más államban található.
 • A bejegyzés helye valamely CRS egyezményben érintett tagállam, vagy más állam.
 • CRS egyezményben érintett tagállamban, vagy más államban található más cím.
 • A tényleges tulajdonos(ok) állandó lakcíme, tartózkodási helye, vagy levelezési címe (postafiók is) valamely CRS egyezményben érintett tagálamban található, vagy más államban található, amennyiben passzív nem pénzügyi jogalanyról van szó.
 • A tényleges tulajdonos(ok) telefonszámmal rendelkezik valamely CRS egyezményben érintett tagállamban, vagy más államban és magyarországi telefonszámmal nem rendelkezik, amennyiben passzív nem pénzügyi jogalanyról van szó.
 • A cég/szervezet tényleges tulajdonosa(i) rendszeres átutalási megbízással rendelkeznek valamely CRS egyezményben érintett tagállamba, vagy más államba, amennyiben passzív nem pénzügyi jogalanyról van szó.
 • A cég/szervezet felett ellenőrzést gyakorló személy valamely CRS egyezményben érintett tagállambeli, vagy más állambeli illetőségűnek nyilatkozza a céget/szervezetet.

OKIRATI BIZONYÍTÉKOK:

ÉRVÉNYES ILLETŐSÉGIGAZOLÁS (lásd alább) VAGY

SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA HASZNÁLT OKMÁNY:

  • személyigazolvány
  • vezetői engedély
  • útlevél

TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNY

 • tartózkodási engedély
 • állandó tartózkodási kártya
 • letelepedési engedély
 • regisztrációs igazolás EGT állampolgár részére

Illetőségigazolás

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról (magyar nyelvű leírás az illetőségigazolás igényléséről)

2017. évi CLI. törvény (Air) 9§ alapján az adóhatóság adó-, jövedelem-, és illetőségigazolásokat állít ki.

Az illetőségigazolás tartalmazza a magánszemély nevét, állandó vagy ideiglenes lakóhelyét (lakcímkártya bemutatása szükséges), ennek hiányában tartózkodási helyét, adóazonosító jelét, illetve az egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, jogi személy, egyéb szervezet nevét (elnevezését), székhelyét, valamint adószámát.

A kérelem benyújtható elektronikusan - ügyfélkapun keresztül -, postai úton, illetve személyesen (országosan 22 központi ügyfélszolgálaton - a megyeszékhelyeken és a fővárosban 4+1 helyen - 77 kirendeltségen és 19 ügyfélszolgálati helyen).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bármely a Bank részére tett nyilatkozaton szereplő személyes adatban történt változásról, a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül a Bankot köteles értesíteni, továbbá köteles új nyilatkozatot, új írásos bejelentést, illetve új okirati bizonyítékot benyújtani.

Amennyiben a jelen tájékoztatóban nem tárgyalt kérdése merül fel, kérjük, látogasson el a http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/ oldalra.

Nyilatkozatok

Természetes Személy

Egyéni Vállalkozó

Jogi Személyek

Privat Customer

Self-employed enterpreneur

Legal Entity