A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzügyi intézményeknek, így az MKB Bank Nyrt.-nek is a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 79. §-ában foglaltak alapján 2019. október 31-ig az érintett ügyfeleket érintő ismételt adategyeztetést kellett lefolytatnia. Az MKB Bank közel teljes ügyfélköre eleget tett adategyeztetési kötelezettségének, együttműködésüket köszönjük.

Azon ügyfeleink számláját, akik 2019. október 31-ig nem tettek eleget a Pmt. szerinti adategyeztetési kötelezettségüknek, a törvény előírásainak megfelelően 2019. november 1-jén 00:00 órától zároltuk. A zárolás következtében számláik egyes funkciói nem elérhetőek, ezekre a Bank megbízást sem személyesen, sem pedig elektronikus csatornán nem fogadhat be.

Számláik zárolását a Bank csak a kötelező adategyeztetés megtörténtét és feldolgozását követően oldhatja fel, ezért kérjük, hogy mielőbb fáradjanak be bankfiókjaink egyikébe és tegyenek eleget kötelezettségüknek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvényi határidő lejártát követően az adategyeztetés elvégzésére, így az érintett számlák zárolásának feloldására csak bankfiókjainkban, személyes megjelenés útján van lehetőség. Kérjük aktív közreműködésüket, hogy az alábbi feladatokat Bankunk minél hatékonyabban és gyorsabban el tudja végezni:

1. Bankunknak meg kell győződnie arról, hogy az Ügyfeleiről rendelkezésére álló, a Pmt. alapján nyilvántartott azonosító adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben eltérés tapasztalható, abban az esetben a változással érintett adatokat aktualizálnunk kell.

2. Minden természetes személynek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról. Eszerint Ügyfeleinknek meg kell adniuk, hogy a Pmt. 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint kiemelt közszereplőnek minősülnek-e, továbbá kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll-e.

Fogalom meghatározások:

a) Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el:

-az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai pártvezető testület tagja és tisztségviselője,

- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

- a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

- többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

b) Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

c) Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.

Az azonosító okmányokról Bankunknak a törvény értelmében másolatot kell készítenie. Amennyiben a másolat készítését az Ügyfél megtagadja, akkor a vonatkozó rendelkezések szerint Bankunk kötelessége az Ügyfél által kezdeményezett tranzakciók teljesítésének megtagadása, a fennálló üzleti kapcsolatot megszüntetése.

3. Bankunknak szükséges meggyőződnie jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletében, és/vagy érdekében eljáró természetes személyekről – így pl. vezető tisztségviselőről, számla feletti rendelkezőről, tényleges tulajdonosról, kártyabirtokosról – nyilvántartott adatok helyességéről is. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) képviseleti jogával felhatalmazott természetes személy – a Pmt. szerinti szükséges adatok megadásán túl – a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról is nyilatkoznia kell. Ezen Ügyfeleinktől kérjük, hogy a kapcsolódó, törvényben előírt okmánymásolatokat mutassák be számunkra, valamint töltsék ki, és nyújtsák be a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. Amennyiben a kapcsolódó természetes személyek adataiban változás következett be, azt valamely fiókunkban az adatváltozással érintett személy személyesen, vagy meghatalmazottja útján, közjegyző által ellenjegyzett okirati formában nyújthatja be.

Bankunk a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. alapján az alábbi okiratok bemutatását kéri Ügyfeleitől.

Természetes személy esetén:

- magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

- külföldi állampolgár esetén úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra jogosító okmányt.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának és lakcímkártyájának – külföldi állampolgár esetén úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának – bemutatásán túl az azt igazoló – (harminc napnál nem régebbi) okiratot, hogy

- a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,

- belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

- külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

- cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, létesítő okiratát.

A szükséges dokumentumok másolatát postai úton, illetve elektronikusan az ugyfelatvilagitas@mkb.hu e-mail címre is megküldheti a bankhoz korábban bejelentett e-mail címéről. Amennyiben a beérkező dokumentumokban a banknál nyilvántartott adatokhoz képest nincs változás, Önnek további teendője nincs. Nyilvántartott adataiban időközben bekövetkező változás esetén – ide nem értve a benyújtott okmány számának és érvényességi idejének megváltozását – viszont személyes adategyeztetésre, illetve a változást tartalmazó okmánymásolatainak hitelesített benyújtása szükséges postai úton. Az okmánymásolat hitelesítettnek minősül, ha a benyújtott okmánymásolatokat közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság hitelesítette, vagy a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette.

A letölthető nyilatkozatok, valamint a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszaink ITT találhatóak.

Együttműködését köszönjük!

MKB Bank Nyrt.