A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzügyi intézményeknek, így az MKB Bank Nyrt.-nek is a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 79. §-ában foglaltak alapján (továbbiakban: Pmt.)1 2019. október 31-ig szükséges, minden ügyfelet érintő ismételt adategyeztetést lefolytatnia. Annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljünk, bankunknak az alábbiakban összefoglalt kötelezettségeket szükséges teljesítenie.

A jogszabályi előírások, fenti határidőig történő teljesítése, az Önök és a Bank közös érdeke, tekintettel arra, hogy az adategyeztetés sikertelensége esetén, a törvény rendelkezései értelmében, bankszámláját a Banknak átmenetileg, az adategyeztetés megvalósulásáig, zárolnia kell. Kérjük aktív közreműködését, hogy az alábbi feladatokat bankunk minél hatékonyabban és gyorsabban el tudja végezni:

1. Bankunknak meg kell győződnie arról, hogy az Ügyfeleiről rendelkezésére álló, a Pmt. alapján nyilvántartott azonosító adatok a valóságnak megfelelnek-e. Amennyiben eltérés tapasztalható, abban az esetben a változással érintett adatokat aktualizálnunk kell.

2. Minden természetes személynek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról. Eszerint Ügyfeleinknek meg kell adniuk, hogy a Pmt. 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint kiemelt közszereplőnek minősülnek-e, továbbá kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll-e.

Fogalom meghatározások:

a) Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai pártvezető testület tagja és tisztségviselője,

- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

- a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

- többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

b) Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

c) Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.

Az azonosító okmányokról bankunknak a törvény értelmében másolatot kell készítenie. Amennyiben a másolat készítését az Ügyfél megtagadja, akkor a törvény értelmében bankunknak kötelessége az Ügyfél által kezdeményezett tranzakciók teljesítését megtagadni, a fennálló üzleti kapcsolatot megszüntetni.

3. Bankunknak szükséges meggyőződnie jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet képviselő természetes személyekről – így pl. vezető tisztségviselőről, rendelkezőről, tényleges tulajdonosról, kártyabirtokosról – nyilvántartott adatok helyességéről is. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) képviselője – a Pmt. szerinti szükséges adatok megadásán túl – a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonosának közszereplői státuszára vonatkozóan is nyilatkoznia kell. Ezen Ügyfeleink a kapcsolódó, törvényben előírt okmánymásolatokat,valamint a tényleges tulajdonos(ok) által aláírt adatlapot csatolják a nyilatkozathoz, vagy később, postai úton küldjék meg bankunk részére. Amennyiben a kapcsolódó természetes személyek adataiban változás következett be, azt valamely fiókunkban az adatváltozással érintett személy személyesen, vagy meghatalmazottja útján, közjegyző által ellenjegyzett okirati formában nyújthatja be.

Bankunk a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. alapján az alábbi okiratok bemutatását kéri Ügyfeleitől:

Természetes személy esetén:

- magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

- külföldi állampolgár esetén úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra jogosító okmányt,

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának és lakcímkártyájának – külföldi állampolgár esetén úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának – bemutatásán túl az azt igazoló – (harminc napnál nem régebbi) okiratot, hogy

- a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,

- belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

- külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

- cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, létesítő okiratát.

A szükséges dokumentumok másolatát postai úton, illetve elektronikusan az ugyfelatvilagitas@mkb.hu e-mail címre is megküldheti a bankhoz korábban bejelentett e-mail címéről. Amennyiben a beérkező dokumentumokban a banknál nyilvántartott adatokhoz képest nincs változás, Önnek további teendője nincs. Nyilvántartott adataiban időközben bekövetkező változás esetén – ide nem értve a benyújtott okmány számának és érvényességi idejének megváltozását – viszont személyes adategyeztetésre, illetve a változást tartalmazó okmánymásolatainak hitelesített benyújtása szükséges postai úton. Az okmánymásolat hitelesítettnek minősül, ha a benyújtott okmánymásolatokat közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság hitelesítette, vagy a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette.

A szükséges hitelesített okmánymásolatokat a következő címre kell elküldeni:

1056 Budapest, Váci utca 38., vagy Postafiók H-1821 Budapest

Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek Ügyfeleink is és bankunk is meg tudjon felelni,kérjük hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. október 31-ig - fáradjon be bármelyik bankfiókunkba adatainak egyeztetése és a szükséges nyilatkozatok megtétele céljából. Kérjük, hogy érvényes azonosító okmányát mindenképpen tartsák maguknál, mert ennek hiányában nem tudjuk a szükséges egyezetést elvégezni.

Milyen következményekkel jár, ha az ismételt adategyeztetést nem tudjuk elvégezni?

Amennyiben Ön legkésőbb 2019. október 31-ig nem tesz eleget adategyeztetési kötelezettségének, abban az esetben bankszámláját az adategyeztetésig, a törvény értelmében átmenetileg zároljuk. Ez azt jelenti, hogy az Ön által kezdeményezett fizetési megbízásokat (Pl.: átutalás, kártya tranzakciók stb.) nem áll módunkban teljesíteni, és új termékre sem áll módunkban szerződni Önnel mindaddig, amíg az előírt adategyeztetés meg nem történik.