MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra.

2018. január 13-án hatályba lépnek a Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításai a PSD2 irányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2015/2366 irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) átültetésére.

A módosítások körében kiemelkedő az új típusú szolgátatásokra és azokat nyújtó szolgáltatókra vonatkozó szabályozás, amellyel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket. .

Új pénzforgalmi szolgáltatások és szolgáltatók

A pénzforgalomban új szerepkörök, új fogalmak kerültek meghatározásra, melyeknek lényeges a pontos ismerete:
• „Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás”: olyan szolgáltatás, amely az ügyfél kérésére az ügyfél másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról történő fizetési megbízás indítására szolgál;
• „Számlainformációs szolgáltatás”: olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál az ügyfél egy vagy több olyan fizetési számlájáról, amelyet az ügyfél egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott;
• „Kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátást végző pénzforgalmi szolgáltató”: az ügyfél részére ilyen eszközt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél által ezen eszközzel kezdeményezett fizetési művelet esetén az ügyfél felhatalmazása alapján jogosult az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatótól (számlavezető banktól) információt kérni arról, hogy a fizetési művelet fedezete rendelkezésre áll-e az ügyfél fizetési számláján.
A PSD2 irányelv értelmében a számlavezető bank a fenti, új típusú szolgáltatókkal 2018. januártól köteles együttműködni.
Az együttműködésre vonatkozóan a PSD2 irányelv előírja, hogy a számlavezető bankok és a fenti szolgáltatásokat nyújtó pénzforgalmi szolgáltatók között – az Európai Bankfelügyelet (EBA) által meghatározott egységes előírásoknak megfelelő - biztonságos adatátviteli kapcsolatot kell létrehozni, és a pénzforgalmi szolgáltatóknak ezen keresztül kell azonosítaniuk magukat a számlavezető bank felé, illetve a számlavezető bankkal történő kommunikációt és az adatok továbbítását is ezen keresztül kell bonyolítaniuk. A biztonságos kommunikációra vonatkozó új EBA előírások szabályainak azonban a bankok és a pénzforgalmi szolgáltatók csak egy későbbi időponttól – egy átmeneti időszakot követően - kötelesek megfelelni, Magyarországon legkésőbb 2019. január 1-től.

2018. január 13-tól, azaz az átmeneti időszak kezdő időpontjától a pénzforgalmi szolgáltatók kötelező azonosítása, valamint a számlavezető bankok és a pénzforgalmi szolgáltatók közötti, az EBA előírásainak megfelelő biztonságos kommunikáció általános bevezetéséig terjedő átmeneti időszak tekintetében az alábbiakra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét:

Az átmeneti időszakban a fentiekben ismertetett új pénzforgalmi szolgáltatók az ún. közvetlen hozzáférés technikával –az adott ügyfél hozzájárulásával- férhetnek hozzá az Ügyfél fizetési számlájához és szerezhetnek információkat, illetve kezdeményezhetnek annak terhére fizetési megbízást, anélkül, hogy magukat –mint számlainformációs illetve fizetéskezdeményezési szolgáltatót- azonosítanák.
A közvetlen hozzáférés azt jelenti, hogy a pénzforgalmi szolgáltató az ügyféltől elkéri a számlavezető bank által az ügyfél rendelkezésére bocsátott azonosító kódot, illetve adatot (ún. személyes hitelesítési adatokat), és ezek felhasználásával lép be a számlavezető bank rendszerébe. Az ügyfél saját személyes hitelesítési adataival történő belépés azt eredményezi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a banki rendszerbe belépve

• ugyanazt a netbanki felületet éri el, ugyanazt a banki szolgáltatást veszi igénybe, mint az ügyfél,
• hozzáfér mindazon adatokhoz és információkhoz, amelyeket a bank az ügyfél számára megjelenít, valamint
• az Ügyfél egyszer megadott jóváhagyásával, az ügyfél fizetési számlája terhére a továbbiakban fizetési megbízást képes kezdeményezni az adott elektronikus banki szolgáltatást használva, a számlavezető bank által meghatározott keretek között és a számlavezető bank által meghatározott feltételekkel.
Ennek következtében az EBA által előírt egységes, biztonságos kommunikáció bevezetéséig terjedő átmeneti időszakban a pénzforgalmi szolgáltatók az ügyfél által átadott személyes hitelesítési adatokkal belépve teljes körűen és szélesebb körben férhetnek hozzá az ügyfelek fizetési számláira vonatkozó információkhoz annál, mint amely az egységes biztonságos adatátviteli kapcsolat során a későbbiekben elérhető lesz számukra.

Felhívjuk tehát ügyfeleink figyelmét arra, hogy 2018. január 13-tól az átmeneti időszak teljes időtartama alatt fokozottan ügyeljenek az alábbiakra:

1. Az pénzforgalmi szolgáltatók – nem pedig a számlavezető bank - kötelezettsége és felelőssége az ügyfeleik felé az ügyfelek fizetési számláiról a pénzforgalmi szolgáltatók által megszerzett információk biztonságos és bizalmas kezelése.
2. Ha a banki ügyfél az átmeneti időszakban pénzforgalmi szolgáltatást vesz igénybe, és átadja ilyen szolgáltató számára a saját személyes hitelesítési adatait – amelyek tekintetében a bank felé az ügyfél maga kötelezettséget vállalt azok bizalmas kezelésére –, akkor a számlavezető bank és az ügyfél kapcsolatában 2019. január 1-ig az ügyfelet terheli saját számlája vonatkozásában a kockázat, a felelősség és a bekövetkező kár az általa igénybe vett pénzforgalmi szolgáltató esetleges helytelen adatkezelése, illetve visszaélése esetén.
Az ügyfeleknek mindezen körülmények figyelembevételével szükséges mérlegelniük és megfontolniuk pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásainak igénybe vételét az átmeneti időszakban.

Kérjük a fentiek figyelembe vételét egyúttal javasoljuk az alapos és körültekintő eljárást a pénzforgalmi szolgáltatókhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében a levelünkben jelzett átmeneti időszakra vonatkozóan.

Tisztelettel,

MKB Bank Zrt.